Заголовок сторінки

ПРАВИЛА ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється відповідно до «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» від 28.02.2013р., затверджених постановою НКРЕ №32 від 17.01.2013р. (далі – Правила).

ВИТЯГ:

У Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

замовник – фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мережновозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

приєднання електроустановки (далі - приєднання)– надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки –існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;

підключення – виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок призначених для виробництва електричної енергії) замовника додіючихмережелектропередавальноїорганізації на відстань,що не перевищує300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь- до 16 кВт включно (з 2013 року); другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно (з 2015 року); третій ступінь- від 50 кВт до 160 кВт включно(з 2017року);

договір про приєднання до електричних мереж – письмова домовленість сторін, документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);

Технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання (далі- технічні умови).

Послуга з приєднання надаєтьсяна підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою у порядку встановленому Правилами у відповідності до поданої Замовником заяви про приєднання електроустановки, за умови надання повного комплекту документів до заяви.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

– ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

– копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

– копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі,яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об'єкта архітектури, зміни категорії що є електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі, відповідна реконструкція здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним договором.

 ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

ПРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

(ВИТЯГ)

Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж

Вартість послугз приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/абореконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.

Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно розраховується електропередавальною організацією з урахуванням ступеня напругив місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості відповідно до методикирозрахунку плати за приєднанняелектроустановок до електричних мереж та затверджується національною комісією, що здійснюєдержавне регулювання у сфері енергетики. Електропередавальна організація зобов'язана розміщувати на своєму веб-сайтів мережі Інтернет діючіставки плати за стандартне приєднання.

Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методикирозрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвитокмереж для створення резерву потужностіу місці забезпечення потужності.

Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірірозрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконанняв повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисноюдокументацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачуелектричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязіробіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовійтарифу на передачуелектричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п'яти років. Джереломповернення коштів, залучених від замовникаяк поворотна фінансовадопомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самогомісця забезпечення потужності, та складоватарифу на передачу електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотнафінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричнихмереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачуелектричної енергіїрезерву потужностіу місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднанапотужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час переглядувідповідної складовоїтарифу на передачуелектричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум.

Розроблення проектно-кошторисної документації для приєднання об'єктівелектроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, забезпечується електропередавальною організацією та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/абоза рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.

Строк повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється національною комісією,що здійснює державнерегулювання у сфері енергетики, відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж і не може перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складоватарифу на передачу електричної енергії.

Вартість послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житловогофонду соціального призначення до загальноїплощі об'єкта будівництва. Частина вартостіпослуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартістьпослуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фінансується за рахунок тарифуна передачу електричної енергії, який встановлюється для електропередавальної організації національною комісією, що здійснюєдержавне регулювання у сфері енергетики.

Стаття 18. Проектування та будівництво об'єктів електроенергетики

Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи)на відповідні послуги (товари) яких встановлюються національною комісією, що здійснюєдержавне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах.

Фінансування капітального будівництва, реконструкції та обслуговування об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей, провадиться за рахунок замовників (власників) та користувачів цих об'єктів.

У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів,інших об'єктів архітектури роботи з перенесення повітряних і підземнихелектричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником цих об'єктівелектроенергетики за рахунок замовників будівництва або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, що передбачені цим Закономдля приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій.

 

 

 МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ ПЛАТИ ЗА ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ (ВИТЯГ)

Затверджено постановою НКРЕ № 115 від 12.02.2013 р.

Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, збільшення існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок.

Методика застосовується електропередавальною організацією для розрахунку платиза приєднання електроустановок до електричних мереж.

У Методицітерміни вживаються в таких значеннях:

джерело живлення – працююча електростанція або сукупність існуючих електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі), які забезпечують живлення об'єктів певної потужності із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання) – приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії; 

абонована приєднана потужність – сумарна дозволена потужність об'єктів споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність об'єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією, що забезпечується від певного джерела живлення;

резерв абонованої приєднаної потужності – потужність, яка додатково до абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

Плата за приєднання є одним із джерел фінансування, передбачених інвестиційною програмою електропередавальної організації заходів з розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.

Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕ, та величини потужності, заявленої замовником.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.

Надання послуги з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж включає:

1.Розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання.

2. Розробку проектної документації на нове будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення мереж від точки забезпечення до точки приєднання (для стандартного приєднання).

3. Погодження проектної документації, яка розробляється замовником за вихідними даними технічних умов (для нестандартного приєднання).

4. Роботи, які безпосередньо пов'язані з будівництвом, реконструкцією або технічним переоснащенням електричних мереж, від точки забезпечення до точки приєднання, у тому числі:

· будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення мереж (підстанцій, повітряних та/або кабельних ліній);

· обладнання систем захисту від пошкодження та перевантажень обладнання від точки забезпечення до точки приєднання;

· улаштування вузлів обліку електричної енергії (для стандартного приєднання);

· пусконалагоджувальні роботи, пов’язані із введенням в експлуатацію змонтованого обладнання від точки забезпечення до точки приєднання.

5. Первинне підключення електроустановки замовника до електричних мереж.

 


Закрыть