Заголовок сторінки

Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 червня 2012 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 19 червня 2012 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.    Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8.    Затвердження річного звіту  Товариства   за 2011 рік.
9.    Затвердження основних напрямків діяльності Товариства  на 2012 рік.
10.    Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2011 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства  у 2011 році.
11.    Затвердження нормативів розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів у 2012 році.
12.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.    Обрання членів Наглядової ради товариства.
14.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та  членами Наглядової ради.
15.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.    Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
17.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
19.    Обрання  Голови та членів Правління Товариства.
20.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Контактна особа – начальник відділу корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2011 рік    2010 рік
Усього активів      507 478    478 754
Основні засоби      299 641    315 659
Довгострокові фінансові інвестиції      2    2
Запаси     19 931    19 366
Сумарна дебіторська заборгованість      160 176    111 775
Грошові кошти та їх еквіваленти     462    4 446
Нерозподілений прибуток     -215 506    -187 107
Власний капітал     266 745    259 394
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    0
Поточні зобов'язання     237 696    217 138
Чистий прибуток (збиток)     18 191    50 756
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 833    3762

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31
Правління ПАТ «Черкасиобленерго»
Закрыть