Заголовок сторінки

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»  (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 22800735),
місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси,
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285. 


Повідомляємо Вас
про проведення позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго»!
Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30.05.2018, з 10 години 00 хвилиндо 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 30.05.2018 об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 23.05.2018 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань)

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствата прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження розподільного балансу.

4. Про затвердження плану виділу.

5. Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій АТ «Черкасиобленерго» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій ПрАТ «Черкасиенергозбут».

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення акцій.

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових загальних зборів Товариства!

ПРОЕКТИРІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствата прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:

1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

2) Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;

3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.


2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісіїта печаткою акціонерного товариства.

3. Про затвердження розподільного балансу.

3.1. Затвердити розподільний баланс між Товариством та ПрАТ «Черкасиенергозбут» станом на 30 квітня 2018 року, що додається.

3.2. Уповноважити та доручити Голові правління Товариства Самчуку Олегу Григоровичу, директору з економіки та фінансів Товариства Рябцеву Сергію Миколайовичу, та головному бухгалтеру Товариства Кульбашній Світлані Федорівні підписати зазначений в п.3.1. цього рішення розподільний баланс.

3.3. Визначити, що ПрАТ «Черкасиенергозбут» буде здійснювати діяльність, набувати та реалізовувати права, набувати, виконувати та припиняти обов’язки (зобов'язання) виключно після отримання відповідних ліцензій для провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (або господарської діяльності з урахуванням змін назви господарської діяльності у порядку її ліцензування станом на дату отримання відповідних ліцензій) та затвердження відповідних тарифів для провадження такої господарської діяльності, і набуття ними чинності.

3.4. Встановити, що до моменту отримання ПрАТ «Черкасиенергозбут» відповідних ліцензій та затвердження для нього відповідних тарифів діяльність, права та обов’язки (зобов’язання) здійснюватиме Товариство, але в будь-якому разі не пізніше ніж до 11.12.2018 (з огляду на вимоги абзацу 14 частини 13 розділу ХVІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії»).

4. Про затвердження плану виділу.

Затвердити план виділу, що додається.


5. Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій АТ«Черкасиобленерго» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій ПрАТ «Черкасиенергозбут».

5.1. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 148393332 штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень 25 коп.) кожна акція в таку саму кількість акцій АТ «Черкасиобленерго» номінальною вартістю 0,21 грн (нуль гривень 21 коп.) кожна акція.

5.2. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 148393332 штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень 25 коп.) коп. кожна акція в таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» номінальною вартістю 0,04 грн (нуль гривень 04 коп.) кожна акція.

5.3. Розподілити статутний капітал Товариства між АТ «Черкасиобленерго» та Приватним акціонерним товариством «Черкасиенергозбут» наступним чином:

5.3.1.статутний капітал АТ «Черкасиобленерго» становить 31162599,72 грн (тридцять один мільйон сто шістдесят дві тисячі п’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 72 коп.), поділений на 148393332 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,21 грн(нуль гривень 21 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);

5.3.2.статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» становить 5935733,28 грн (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 коп.) поділений на 148393332 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,04 грн (нуль гривень 04 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6.1. У зв’язку з виділом внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, що додається.

6.2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Черкасиобленерго».

6.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

6.5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

7.Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення акцій.


Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Інформаціяз проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ майнових, земельних та корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилиндо 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачерговихзагальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачерговихзагальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачерговихзагальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 10.05.2018 року в №88 щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»


Голова правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                                               О.Г.Самчук

                                                                    

Закрыть