Заголовок сторінки

До уваги акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

Акціонер ПрАТ «УкрЕСКо», який є власником 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», до розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на 04.08.2016 року, запропонував наступний проект рішення з питання «18. Обрання Голови правління ПАТ«Черкасиобленерго»порядку денного:

1. Обрати Головою Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінську Світлану Олександрівну.

2. Вважати повноваження Кузьмінської Світлани Олександрівни на посаді Голови Правління ПАТ«Черкасиобленерго» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ«Черкасиобленерго» цього рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н,

м. Черкаси,18136.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Черкаси, вул. Чкалова, 1, в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».


Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 04.08.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04.08.2016 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 29.07.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».

18. Обрання Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення № 1:

1.Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року.

2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Палій Т.І. – голова лічильної комісії;

- Давлятова Е.Б. – секретар лічильної комісії;

- Пехота П.М. – член лічильної комісії;

- Кришталь О.В. – член лічильної комісії;

- Терещенко Л.Г. – член лічильної комісії.

3. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення № 2:

1. Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 04.08.2016р., та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Новоторов Олександр Леонідович - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;

- Куликова Людмила Олексіївна - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 04.08.2016р. (проект договору додається).

4. Доручити Голові Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (особі, що виконує обов’язки Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 04.08.2016р.


2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.


Проект рішення № 2:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по- батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.


3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.


4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома.


5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 за 2015 роки взяти до відома.


6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік.


7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.


8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

Проект рішення № 1:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;

- 65% - до фонду розвитку виробництва;

- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016року № 228«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;

- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


Проект рішення № 2:

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році:

- 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;

- 70% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - залишити нерозподіленим.

2. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році у розмірі, що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,008 грн.

4. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:

- 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;

- 25% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - залишити нерозподіленим.

5. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році у розмірі, що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

6. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,1279 грн.

7. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014, 2015 роках, а також порядок і строк їх виплати.

8. Доручити виконавчому органу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.


10. Внесення змін до внутрішніх положень.

1.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».


11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.


Проект рішення № 2:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 04.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 04.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.


13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства(проект договору наданий Фондом державного майна України).

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (проект договору наданий ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договори із членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.


Проект рішення № 2:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 04.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 04.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.


16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.


Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (проект договору наданий ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договори із членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


17. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».

1. Припинити виконання Кузьмінською Світланою Олександрівною обов’язків Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Припинити повноваження тимчасово виконуючої обов'язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Кузьмінської Світлани Олександрівни та відкликати тимчасово виконуючу обов’язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Кузьмінську Світлану Олександрівну з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

18. Обрання Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення № 1:

1. Обрати Ніцак Миколу Григоровича Головою Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Ніцак Миколи Григоровича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


Проект рішення № 2:

1. Обрати Касіча Юрія Петровича Головою Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».


Проект рішення № 3:

1. Обрати Бірюкова Олександра Олександровича Головою Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Бірюкова Олександра Олександровича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспортабодовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Черкасиобленерго» (тис. грн)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

832697

600818

Основні засоби

339317

351679

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

17340

20640

Сумарна дебіторська заборгованість

425795

204501

Грошові кошти та їх еквіваленти

16879

10444

Нерозподілений прибуток

-210190

-234307

Власний капітал

283245

259621

Статутний капітал

37098

37098

Довгострокові зобов'язання

24923

29607

Поточні зобов'язання

524529

311590

Чистий прибуток (збиток)

25311

3980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393332

148393332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3737

3872

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ – 22800735)

місцезнаходження товариства : Україна, вул.Гоголя, 285, Придніпровський р-н, м.Черкаси, 18136


Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».


Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 04.08.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04.08.2016 року об 11 годині 30 хвилин.


Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 29.07.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. ЗвітиПравління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. ЗвітиНаглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
 6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до внутрішніх положень.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року.

2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Палій Т.І. – голова лічильної комісії;

- Давлятова Е.Б. – секретар лічильної комісії;

- Пехота П.М. – член лічильної комісії;

- Кришталь О.В. – член лічильної комісії;

- Терещенко Л.Г. – член лічильної комісії.

3. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент)позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера ( ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданні без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органів Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
 - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

 

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

 

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року №241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% - до резервного капіталу;

- 65% - до фонду розвитку виробництва;

- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% - до резервного капіталу;

- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».

 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.


13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

832 697

600 818

Основні засоби

339 317

351 679

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17 340

20 640

Сумарна дебіторська заборгованість

425 795

204 501

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 879

10 444

Нерозподілений прибуток(збиток)

-210 190

-234 307

Власний капітал

283 245

259 621

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

24 923

29 607

Поточні зобов'язання

524 529

311 590

Чистий прибуток (збиток)

25 311

3 980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 737

3 872

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

07.07.2016 року в №123 (4411) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Т.в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

_________
(підпис)

С.О.Кузьмінська

 

М.П.

 

___________________________
(дата)

Закрыть