Заголовок сторінки

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ – 22800735)

місцезнаходження товариства : Україна, вул.Гоголя, 285, Придніпровський р-н, м.Черкаси, 18136


Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».


Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 04.08.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04.08.2016 року об 11 годині 30 хвилин.


Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 29.07.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. ЗвітиПравління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. ЗвітиНаглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
 6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до внутрішніх положень.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року.

2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Палій Т.І. – голова лічильної комісії;

- Давлятова Е.Б. – секретар лічильної комісії;

- Пехота П.М. – член лічильної комісії;

- Кришталь О.В. – член лічильної комісії;

- Терещенко Л.Г. – член лічильної комісії.

3. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент)позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера ( ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданні без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органів Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
 - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

 

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

 

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

 

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року №241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% - до резервного капіталу;

- 65% - до фонду розвитку виробництва;

- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% - до резервного капіталу;

- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».

 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.


13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

832 697

600 818

Основні засоби

339 317

351 679

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17 340

20 640

Сумарна дебіторська заборгованість

425 795

204 501

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 879

10 444

Нерозподілений прибуток(збиток)

-210 190

-234 307

Власний капітал

283 245

259 621

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

24 923

29 607

Поточні зобов'язання

524 529

311 590

Чистий прибуток (збиток)

25 311

3 980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 737

3 872

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

07.07.2016 року в №123 (4411) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Т.в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

_________
(підпис)

С.О.Кузьмінська

 

М.П.

 

___________________________
(дата)

Повідомлення про відміну проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликалися на 25 квітня 2016 року

У зв’язку з порушенням термінів з організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», у ПАТ «Черкасиобленерго» відсутні правові підстави для проведення загальних зборів акціонерів, у зв’язку із чим річні загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», оголошені на 25 квітня 2016 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення пропроведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 23.03.2016р. за №52(4340); розміщено 23.03.2016 року в загальнодоступній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства) проводитись не будуть.

Т.в.о. Голови правління

ПАТ «Черкасиобленерго» С.О.Кузьмінська

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

 

(код ЄДРПОУ – 22800735),місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285.


Порядок деннийрічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» призначених на 25 квітня 2016 року об 11-30 годині за адресою: вул. Чкалова,1 м. Черкаси, (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4340) від 23.03.2016р.) доповнено наступними питаннями:

16.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

17.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

 

Доповнення вноситься відповідно до положень ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Фонду державного майна України, який володіє більше 5% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго».

Повідомлення продоповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України» від 11.04.2016р. за №65 (4353)

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15; 39-53-31

 

Т.в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»                                         С.О.Кузьмінська

Закрыть