Заголовок сторінки

Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ

У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

ПУБЛІНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

                                       

(код ЄДРПОУ – 22800735)повідомляє про внесення доповнення до оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» призначених на 24 квітня 2014 року об 11-30 годині за адресою: вул. Чкалова,1 м. Черкаси, опублікованому в щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України»  № 53 (3850) від 21.03.2014р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів доповнити наступними питаннями:

 

14.  Прийняття рішень про припинення повноважень Голови Правління ПАТ   «Черкасиобленерго».

15.  Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

 

       Доповнення вноситься відповідно до положень частин 1,2 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, який володіє більше 5%  статутного капіталу  ПАТ «Черкасиобленерго».

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15; 39-53-31

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2014 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

 

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.

 

                               Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.      Припинення повноважень члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборів акціонерів товариства.

2.      Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3.      Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.      Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.      Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.      Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

8.      Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

9.      Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10.  Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.

11.  Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.

12.  Обрання членів наглядової ради товариства.

13.  Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·         Паспорт або документ, що його заміняє;

·         Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»

(тис.грн.)

Найменування показника 

період 

2013 рік

2012 рік

Усього активів  

513 654

498 204

Основні засоби  

343 254

300 303

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

26 373

39 094

Сумарна дебіторська заборгованість  

119 186

138 070

Грошові кошти та їх еквіваленти 

17 523

7 149

Нерозподілений прибуток (збиток)

-233 556

-224 805

Власний капітал 

256 476

254 058

Статутний капітал 

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

240 938

240 573

Чистий прибуток (збиток) 

4 080

4 353

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

148 393 332

148 393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 874

3 814

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 21.03.2014р. за №53 (3850)

Закрыть