Заголовок сторінки

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.    Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
8.    Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
9.    Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10.    Затвердження основних напрямків діяльності товариства на  2013 рік.
11.    Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів -  за місцем їх проведення.
        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2012 рік    2011рік
Усього активів      498 204    488 842
Основні засоби      300 303    304 410
Довгострокові фінансові інвестиції      0    0
Запаси     39 094    19 931
Сумарна дебіторська заборгованість      138 070    73 286
Грошові кошти та їх еквіваленти     7 149    462
Нерозподілений прибуток (збиток)    -224 805    -213 895
Власний капітал     254 058    255 407
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    88 947
Поточні зобов'язання     240 573    141 451
Чистий прибуток (збиток)     4 353    75 647
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 814    3 830

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від19.03.2013р. за №51 (3601)

Відомості про зміну складу посадових осіб

За рішенням Ревізійної комісії товариства від 05 липня 2012 (протокол №1) обрано Голову Ревізійної комісії – Сакало Людмилу Павлівну (до складу Ревізійної комісії товариства обрана за рішенням  загальних зборів акціонерів 23.06.2012р., протокол №17),  паспорт: СН 714337, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 24.02.1998р. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», нова редакція якого затверджена Загальними зборами акціонерів 15.08.2011р. протокол №16). Протягом своєї діяльності займала посади: КНУ iм.Т.Г.Шевченка- iнженер по НТР; юрисконсульт ТОВ «Ваш захист»; юрисконсульт ТОВ «Мiднародна компанiя «Імідж»; юрисконсульт, начальник юридичного відділу ЗАТ «УкрЕСКо». На даний час займає посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКо».

Відомості про зміну складу посадових осіб

За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 1 від 27 червня 2012 року) обрано Голову Наглядової ради та членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–    Голову Наглядової ради Товариства – представника акціонера - юридичної особи Фонду державного майна України – Сачівка Андрія Івановича (призначено представником ФДМУ до складу Наглядової ради Товариства у відповідності до наказу Заступника Голови ФДМУ від 26.06.2012р. за №3039). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032945, місцезнаходження: м.Київ вул.Кутузова, 18/9. Володіє часткою 21% статутного капіталу товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–    Алещенка Олександра Івановича – директора ВП «Черкасиенергоремонт». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно до Закону України "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,00001% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: старшого інженера центрально-будівельної лабораторії облміжгоспбуду; старшого інженера-енергетика заводу залізобетонних виробів; майстра, старшого майстра, старшого інженера, заступника начальника Черкаського РЕМ обласного підприємства сільських електромереж; начальника служби розподільчих мереж Черкаського ЛПЕМ; начальника мехколони №11; заступника керуючого трестом «Червоноленінськелектромережбуд», провідного інженера енергонагляду Черкаського ЛПЕМ; начальника Черкаського мРЕМ Черкаського ЛПЕМ; першого заступника голови правління-генерального директора, голови правління-генерального директора, радника голови правління, директора комерційного ВАТ «Черкасиобленерго»; в.о.директора, директора, заступника директора, директора ВП «Черкасиенергоремонт».
–    Барчана Юрія Володимировича – директора з інвестиційної політики та забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно до Закону України "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: енергетика, замісника головного енергетика шахти «Трудовська»; заступника директора ТОВ «Агенства регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК»; директора ТОВ «Черкаська енергетична компанія»; директора ТОВ «Агенства регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК»; в.о. директора з інвестиційної політики та забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго».
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – в.о.директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,00018% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсаря заводу хімікатів; майстра, інженера, провідного інженера Черкаського НВО «Ротор»; інспектора, заступника начальника, головного інспектора державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступника головного інженера, головного інженера Черкаських високовольтних електромереж; заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго», директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго».    
–    Горяніна Артема Олександровича – директора з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» (паспортНЕ 421273, виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 06.09.2005р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: начальника юридичного департаменту ТОВ «Українська консалтингова компанія»; начальника юридичного департаменту ПП «Юридичне бюро «Терентьєв і партнери»; в.о. директора з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго».
–    Добровольського Петра Миколайовича – директора комерційного ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт: НС 246225, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй обл. 11.04.1997р.),  володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: газоелектрозварника, майстра, в.о.заступника начальника, ел.зварника, заступника начальника, старшого диспетчера, електромонтера, старшого майстра Уманського з-ду сільгоспмашин, головного енергетика колгоспу «Ленінський шлях»; інспектора, заст.начальника міжрайонного відділення енергонагляду; електрослюсаря, головного енергетика спецмонтажуправління «Головукрнафтогазбуд»; майстра Уманського міжрайонного відділення енергонагляду; заст.начальника Уманського ПЕМ; заст.комерційного директора ВАТ «Черкасиобленерго»; директора Уманських ЕМ ВАТ «Черкасиобленерго»; заст.директора комерційного ВАТ «Черкасиобленерго»; заст.директора комерційного з енергозбутової роботи ПАТ «Вінницяобленерго», в.о. директора комерційного ПАТ «Черкасиобленерго».
–    Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала посади: контролера енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіста фінвідділу ДАЕК «Черкасиобленерго»; заступника начальника фінвідділу, в.о. заступника директора з фінансів, начальника фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго».

Закрыть