Заголовок сторінки

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»(далі – Товариство)

(код ЄДРПОУ 22800735),

місце знаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляємо Вас про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликаються на 24.04.2018року та відбудуться за адресою: м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано21.03.2018 року в №55 (2808) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»), на вимогу акціонера – юридичної особи ФДМУ, який є власником більше ніж 5 % простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго», а саме:

11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»» шляхом викладення його у наступній редакції:

«1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 5935733, 28 гривень (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев’яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)».

Голова Правління                                                                                                                      О.Г.Самчук

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2018 рокуна дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.03.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 681 штук

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

станом на 16 березня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 березня 2018 рокуна дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 24.04.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 681 шт.

Закрыть