До уваги партнерів! ВП "Черкасиенергоремонт" пропонує: виконання капітальних та поточних ремонтів трансформаторів, обладнання електромереж, комунікацій, будівель, виготовлення електротехнічних та інших виробів. Сучасна технічна база, багаторічний досвід, кваліфікований персонал. Контакти: (0472) 716844, (050) 3133200, grv_er@obl.ck.energy.gov.ua

Заголовок сторінки

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 вересня 2015 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства21 вересня 2015 року.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1.Припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства.

2.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства.

3.Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

7.Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

8.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

11.Обрання членів ревізійної комісії товариства.

12.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.

13.Обрання голови правління товариства.

14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

15.Обрання членів наглядової ради товариства.

16.Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·Паспорт або документ, що його заміняє;

·Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Товариство доводить до відома акціонерів, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10.2014р. був зобов’язаний звернутися до депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі невиконання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реквізити депозитарної установи (зберігача) у якій Товариство в процесі дематеріалізації відкривало рахунки власникам цінних паперів Товариства:

ТОВ «УПР-ФІНАНС»

адреса 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11

телефон/факс: (044) 362-79-73 / 248-79-87

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, акціонери можуть за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник відділу корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн.)

Найменування показника

період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

600 818

513 654

Основні засоби

355 442

343 254

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

20 640

26 373

Сумарна дебіторська заборгованість

202 553

119 186

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 225

17 523

Нерозподілений прибуток(збиток)

-234 307

-233 556

Власний капітал

259 621

256 476

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

311 515

240 938

Чистий прибуток (збиток)

3 980

4 080

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 957

3 874

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 18.08.2015р. за №151 (4195)

Т.в.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго С.О.Кузьмінська

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2015 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства20 квітня 2015 року.

 

                               Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.   Припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів товариства.

2.   Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів товариства.

3.   Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.   Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.   Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.   Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

7.   Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

8.    Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

9.   Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

10.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

11.  Обрання членів Ревізійної комісії  товариства.

12.  Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

13.  Обрання  Голови правління товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·        Паспорт або документ, що його заміняє;

·        Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник відділу корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.


Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн.)

Найменування показника 

період 

2014 рік

2013 рік

Усього активів  

600 818

513 654

Основні засоби  

355 442

343 254

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

20 640

26 373

Сумарна дебіторська заборгованість  

202 553

119 186

Грошові кошти та їх еквіваленти 

8 225

17 523

Нерозподілений прибуток (збиток)

-234 307

-233 556

Власний капітал 

259 621

256 476

Статутний капітал 

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

311 515

240 938

Чистий прибуток (збиток) 

3 980

4 080

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

148 393 332

148 393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 957

3 874

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

 

В.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                          І.О. Карпенко

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 20.03.2015р. за №50 (4094)

     Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

 

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285, доводить до відома акціонерів, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10.2014 був зобов’язаний звернутися до депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

 Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі невиконання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реквізити депозитарної установи (зберігача) у якій Товариство в процесі дематеріалізації відкривало рахунки власникам цінних паперів Товариства:

 

ТОВ «УПР-ФІНАНС»

адреса 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11

телефон/факс: (044) 362-79-73 / 248-79-87

                                                                                                      

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 36-02-69, (0472) 36-02-63

5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 05.12.2014року) з 08.12.2014р. припинено повноваження:

1.     Шевченка Олександра Васильовича – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 16.10.2014року. На посаді перебував 1 місяць 21 день, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

2.     Горяніна Артема Олександровича – члена Правління ПАТ «Черкасиобленерго».Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 05.11.2014року. На посаді перебував  1 місяць 3 дні, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

3.     Гончаренка Анатолія Олексійовича – члена Правління ПАТ «Черкасиобленерго».Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 05.11.2014року. На посаді перебував 1 місяць 3 дні, володіє часткою 0,00018% в статутному капіталі товариства.

За рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 05 грудня 2014 року) призначено з 08.12.2014року особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Карпенка Ігоря Олександровича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних», часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк на який призначено особу – до обрання Голови правління Товариства на Загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго». Протягом останніх п'яти  років займав посади: начальник дільниці, начальник Броварського районного підрозділу ПАТ "Київобленерго", директор департаменту ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", помічник голови правління ПАТ "Черкасиобленерго".

 

За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 05 грудня 2014 року) обрано (призначено) членами правління  ПАТ «Черкасиобленерго» з 08.12.2014року :

1.     Гушула Сергія Васильовича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних», часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу – три роки. Протягом останніх п'яти  років займав посади: головний юрист ТОВ «Інтернафтотрейдинг»; заст.Голови правління материнської компанії ПрАТ «Грінко», директор з юридичних питань ТОВ «Грінко-Київ»; менеджер ТОВ «Карлтон трейдінг України»; заступник директора з забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго».

2.     Беспалова Олексія Олександровича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних», часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу – три роки. Протягом останніх п'яти  років займав посади: заст.голови Херсонської ОДА; заст. директора департаменту-начальник відділу стратегії розвитку ЖКГ Департаменту стратегії реформування та розвитку ЖКГ Міністерства з питань ЖКГ України; перший заст.директора ДП «Інноваційний центр»; перший заст.начальника Українського об'єднання сільського комунального господарства «Укрсількомунгосп»; генеральний директор ТОВ «ЛЕО»; Голова Спостережної ради ТОВ «ЛЕО»; перший заст.генерального директора з економічного розвитку  та тарифоутворення обласного КП «Компанія Луганськвода»; заст.директора ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ»; заступник головного бухгалтера з податкового обліку ПАТ «Черкасиобленерго».

3.     Кузьмінську Світлану Олександрівну – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних», часткою в статутному капіталі товариства не володіє.  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу – три роки. Протягом останніх п'яти  років займала посади: начальник відділу балансів і головний технолог з АСУ, заступник комерційного директора ТОВ «ЛЕО»; заступник директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту ПАТ «Черкасиобленерго».

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 Т.в.о.Голови Правлiння                    Карпенко І.О.

Закрыть