Заголовок сторінки

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
 
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 
ІІ. Текст Повідомлення 
До складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" Богатиря Василя Михайловича обрано за рішенням позачергових ЗЗА ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №5/2017 від 31.08.2017р.). Головою НР обрано на засіданні НР 08.09.2017року (протокол №21/2017). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго".  Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго",  умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 31.08.2017р.). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо".
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 13.09.2017 року в №173(2678) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
III. Підпис 
 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
 
 Голова Правлiння                                                                                                                                             Самчук О.Г.
Закрыть