Заголовок сторінки

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

№п/п

Назва нормативного документу

Лінк

1.

Закон України «Про електроенергетику» N 575/97- ВР 16 жовтня 1997 року


http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

2.

Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

3.

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» N 2480-VI від 9 липня 2010 року


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2480-17

4.

Закон України «Про енергозбереження» N 74/94-ВР від 01.07.1994 року


 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

5.

Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою КМУ №1357 від 26 липня 1999 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF

6.

Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затверджений Постановою КМУ № 2052 від 26.12.2003 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2052-2003-%D0%BF

7.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» № 209 від 04.03.97 р.


 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF

8.

Наказ Міністерства палива та енергетики України № 322 від 21.06.03 р «Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів»


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0565-03

9.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 N 258


 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06

10.

Правила користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1034.245.13&nobreak=1

11.

Постанова НКРЕ № 497 від 23.04.2012 р. «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»


 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0598-12

12.

Постанова НКРЕ № 910 від 14.07.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення плати за електроенергію побутовими споживачами, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1051-06

13

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ України № 562 від 04.05.06 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06

14

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Затверджено Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 р. №299


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09

ПКЕЕн

                                                      

                      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А 
                     від 26 липня 1999 р. N 1357
                                        Київ

               Про затвердження Правил користування
                електричною енергією для населення

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
            N 1607 ( 1607-2000-п ) від 26.10.2000
            N 1275 ( 1275-2001-п ) від 26.09.2001
            N    4 (    4-2006-п ) від 11.01.2006
            N  799 (  799-2007-п ) від 06.06.2007
            N  731 (  731-2009-п ) від 17.07.2009
            N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }


     На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Правила  користування електричною енергією для
населення (додаються).

     2. Національній комісії регулювання електроенергетики разом з
Міністерством   енергетики   у  двомісячний  термін  розробити  та
затвердити  методику  обчислення  розміру  відшкодування  збитків,
заподіяних електропостачальнику внаслідок користування електричною
енергією.

     3. Національній комісії регулювання електроенергетики  давати
роз'яснення   щодо   виконання   Правил  користування  електричною
енергією для населення.


     Прем'єр-міністр України                 В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 37


                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 26 липня 1999 р. N 1357

                                              Правила
         користування електричною енергією для населення

     ( У тексті Правил слово  "електропостачальник" в  усіх
       відмінках   і   формах   числа   замінено     словом
       "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі
       згідно  з  Постановою  КМ N 1607 ( 1607-2000-п ) від
       26.10.2000 )

                        Загальні положення


     1. Ці Правила регулюють відносини  між  громадянами  (далі  -
споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками.

     Правила обов'язкові   для   виконання   всіма  споживачами  і
енергопостачальниками незалежно від форм власності.

     2. У Правилах наведені  нижче  терміни  вживаються  у  такому
значенні:

     електромережа -    підстанції,   розподільні   установки   та
електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до
яких безпосередньо  приєднана електроустановка або електропроводка
споживача;

     електропроводка -   сукупність   проводів   і    кабелів    з
кріпленнями,  монтівними та захисними деталями,  які прокладено на
поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд;

     електроустановка - комплекс взаємопов'язаних  устаткування  і
споруд,  призначених  для виробництва або перетворення,  передачі,
розподілу та споживання електричної енергії;

     енергопостачальник   -  учасник  оптового  ринку  електричної
енергії  України,  що  купує  електричну  енергію на цьому ринку з
метою  продажу  її  споживачам; ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 1607 ( 1607-2000-п ) від 26.10.2000 )

     межа розподілу   -   точка   електромережі,   стосовно   якої
розподіляється      електромережа      між      споживачем      та
енергопостачальником;

     об'єкт споживача - житловий  будинок,  гараж,  майстерня  або
інша  електрифікована  споруда,  що  належить  споживачу на правах
власності або користування;

     підключення до електромережі - виконання операції з комутації
для забезпечення постачання електричної енергії споживачу;

     самовільне підключення  -  споживання електричної енергії без
укладення  з  енергопостачальником   договору   про   користування
електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил;

     тариф  -  визначена  відповідно  до нормативно-правових актів
НКРЕ  ціна  (сукупність  цін  відповідно  до  часу  доби)  одиниці
електричної   енергії;  {  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 799 ( 799-2007-п ) від 06.06.2007 }

     технічні умови    -    документ,   що   видається   споживачу
енергопостачальником   і  містить  перелік  технічних  вимог,  які
необхідно   виконати   для   приєднання   електроустановок  нового
споживача до електромережі,  реконструкції діючих електроустановок
споживача   або   зміни   категорії  надійності  електропостачання
споживача.

     3. Споживання електричної енергії  здійснюється  на  підставі
договору  про  користування  електричною енергією між споживачем і
енергопостачальником,   що   розробляється    енергопостачальником
згідно з  Типовим  договором про користування електричною енергією
(додаток 1) і укладається на три роки.

     Договір про  користування  електричною   енергією   (далі   -
договір)   вважається  продовженим  на  рік,  якщо  за  місяць  до
закінчення зазначеного терміну жодна  із  сторін  не  заявила  про
розірвання договору або про внесення до нього змін.

     Енергопостачальники,  що  здійснюють  постачання  електричної
енергії   на  закріпленій  території,  не  мають  права  відмовити
споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні
договору   про   користування  електричною  енергією.  (  Пункт  3
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2000-п )
від  26.10.2000;  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 4
( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )

     У  разі  виникнення  питань,  можливі шляхи вирішення яких не
обумовлені   договором,   сторони   керуються  цими  Правилами  та
законодавством. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 799 ( 799-2007-п ) від 06.06.2007 }

     4. У  договорі  обов'язково зазначається величина потужності,
яка  визначається  виходячи  з  потужності  наявних  у   споживача
струмоприймачів.  При цьому загальна потужність не може бути вищою
за  потужність,  передбачену  технічними  умовами  чи   технічними
характеристиками електромережі споживача.

     Споживач може  внести  пропозиції  щодо  зміни  зазначеної  у
договорі  величини  електричної   потужності.   У   разі   відмови
енергопостачальник   надає   споживачеві   обгрунтовану   письмову
відповідь.

     5. У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами
споживач повинен укласти окремий договір щодо кожного об'єкта.

     У   багатоквартирному   будинку   енергопостачальник  укладає
договори з кожним наймачем (власником) квартири.

     6. У разі  остаточного  припинення  користування  електричною
енергією  споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про
це  енергопостачальника  та  розрахуватися  за  спожиту електричну
енергію,   подати   енергопостачальнику   заяву   про   розірвання
договору.

     Енергопостачальник  припиняє подачу  електричної  енергії  на
об'єкт  споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи
пошкодженню приладів обліку,  використанню електричної енергії без
обліку.

     7. Для   споживання  електроенергії  новий  наймач  (власник)
квартири   або    іншого    об'єкта    повинен    звернутися    до
енергопостачальника    для  укладення  договору  про  користування
електричною  енергією. Після  чого  енергопостачальник    протягом
3 днів  у  містах  та  7  днів  у  сільській  місцевості підключає
квартиру або об'єкт споживача до електропостачання.

Установлення та експлуатація приладів
                    обліку електричної енергії

     8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку)
мають      бути      придбані,       встановлені,       підключені
енергопостачальником,  а   їх   вартість   та  вартість  послуг  з
встановлення оплачена:

     а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

     б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями,
які здійснюють розділ обліку.

     9.  Споживання  електричної  енергії  без  приладів обліку не
допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами.

     У квартирах або інших  об'єктах  споживача,  розташованих  за
однією  адресою,  встановлюється  один прилад обліку незалежно від
кількості господарських будівель.

     За наявності  декількох  наймачів (власників) квартири прилад
обліку встановлюється для кожного з них.
{  Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 799
( 799-2007-п ) від 06.06.2007 }

     10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог  правил
улаштування електроустановок.

     Прилад  обліку  повинен  мати  пломбу з відбитком повірочного
клейма  територіального  органу  Держспоживстандарту  та  пломбу з
відбитком  клейма  або  логотипу  енергопостачальника.  ( Пункт 10
доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ N 4 ( 4-2006-п ) від
11.01.2006 )

     У разі  встановлення  приладу обліку в квартирі (будинку) або
іншому  об'єкті  споживача  енергопостачальник  складає  акт   про
збереження  пломб  у  двох примірниках,  один з яких залишається у
споживача. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 4
( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )

     11. Відповідальність    за    збереження   приладів   обліку,
встановлених у квартирі,  на інших об'єктах споживача, та пломб на
них несе споживач.

     Відповідальність за  збереження поквартирних приладів обліку,
встановлених на сходових клітках,  та пломб на  них  несе  власник
будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.

     Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не
суперечить   вимогам    правил    улаштування    електроустановок,
виконується енергопостачальником за рахунок споживача.

     12. У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну
енергію  енергопостачальник  встановлює відповідний прилад обліку.
При  цьому  споживач  оплачує  вартість  нового  приладу  обліку з
урахуванням  балансової  вартості та амортизаційного зносу приладу
обліку, який замінюється.

     У разі   споживання   електричної   енергії   громадянами   -
суб'єктами  підприємницької діяльності для потреб такої діяльності
ведеться окремий облік.
{  Пункт  12  в  редакції  Постанов  КМ  N  4  (  4-2006-п  ) від
11.01.2006, N 799 ( 799-2007-п ) від 06.06.2007 }

     13. У разі встановлення за межами квартири або іншого об'єкта
споживача  багатофункціонального приладу обліку,  приладу обліку з
передоплатою або іншого,  що вимагає  щоденного  нагляду  за  його
показаннями,   у   квартирі   або   на  іншому  об'єкті  споживача
встановлюється виносне табло для спостереження за  станом  обліку,
кількістю попередньо оплаченої електричної енергії.

     14. У  разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку,
зриву пломби або його несправності в роботі споживач  зобов'язаний
негайно письмово повідомити про це енергопостачальника.
(  Пункт  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 4
( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )

     15.  Пошкоджені  прилади  обліку,  а  також прилади обліку із
зірваними  або  пошкодженими  пломбами  підлягають  експертизі, що
проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та
територіальних  органів  Держспоживстандарту  або спеціалізованими
організаціями  (підприємствами),  які  мають  право  на проведення
відповідної     перевірки,     із     залученням     представників
Держспоживстандарту.
{   Абзац   перший  пункту  15  в  редакції  Постанов  КМ  N  1607
1607-2000-п  ) від 26.10.2000, N 4 ( 4-2006-п ) від 11.01.2006;
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 799 ( 799-2007-п )
від 06.06.2007 }

     Експертиза приладу обліку,  який належить  споживачу  або  за
збереження   якого  він  відповідає,  здійснюється  у  присутності
споживача.

     За результатами експертизи складається акт.

     16. У разі сумніву  споживача  у  правильній  роботі  приладу
обліку  він може звернутися до енергопостачальника  для проведення
експертизи.    Після    оплати    споживачем    вартості     робіт
енергопостачальник протягом 20 днів проводить експертизу.

     У разі  підтвердження експертизою неправильної роботи приладу
обліку  енергопостачальник  відшкодовує   споживачу  всі  витрати,
пов'язані з проведенням експертизи.

     17. У   разі  пошкодження,  втрати  або  неправильної  роботи
приладу  обліку  з  вини  споживача   він   відшкодовує   вартість
перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.

     В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи
втраченого    приладу    обліку    здійснюється     за     рахунок
енергопостачальника  або організації, яка відповідає за збереження
приладу обліку.

     Енергопостачальник повинен   відновити   облік    електричної
енергії  протягом  3  місяців.  Постачання електричної енергії без
обліку понад 3 місяці забороняється.

     18. Якщо  виникає   необхідність   тимчасового   використання
електричної   енергії  для  виконання  споживачем  робіт  протягом
декількох годин або діб і встановлення приладу  обліку  недоцільно
або неможливо, споживач повинен звернутися за відповідним дозволом
на  тимчасове  безоблікове  використання  електричної  енергії  до
енергопостачальника та укласти з ним відповідний договір.

     У договорі  зазначаються  величина підключеної потужності (за
паспортними даними струмоприймачів),  кількість днів безоблікового
користування  на  місяць  та  годин на добу.  Договір підписується
енергопостачальником та споживачем.

 

                                  Читати повністю

Закрыть