Заголовок сторінки

1. Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу на 2018 рік

Структурні підрозділи ПАТ "Черкасиобленерго" розпочали роботу по узгодженню договірних величин споживання електричної енергії на 2018 рік.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог розділу 4 Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) та умов Договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), споживач повинен надати до відокремленого структурного підрозділу або до відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ "Черкасиобленерго" відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік з помісячним розподілом у термін, обумовлений п.5.1. Договору. Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожного об'єкта Споживача, незалежно від величини приєднаної потужності.

Відомості про очікувані обсяги споживання електричної енергії на 2018 рік споживачі надають з супровідним листом на бланку підприємства за підписом керівника підприємства. Супровідний лист повинен бути зареєстрований у відокремленому структурному підрозділі ПАТ "Черкасиобленерго".

У разі відхилення заявлених обсягів споживання електричної енергії на 2018р. від обсягів фактичного споживання за 2017р. (з помісячним розподілом) більш ніж на 15%, в листі споживача повинні міститися обґрунтування обсягів очікуваного споживання електричної енергії (п.4.2. ПКЕЕ).

Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

Шляхом підписання сторонами відповідної Додаткової угоди про внесення змін до Договору (далі – Додаткова угода) структурні підрозділи ПАТ "Черкасиобленерго" погоджують своєчасно надані споживачем договірні величини споживання електричної енергії на 2018 рік.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного електроспоживання оформляються додатком до Договору як договірні величини (Додаток №1 " Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу" на 2018 рік). Додаток №1 є невід'ємною частиною Договору, який визначає величину обсягу споживання електроенергії на відповідний розрахунковий період.

При погодженні договірних величин споживання електричної енергії, враховується відповідність обсягів споживання електричної енергії величині дозволеної потужності споживача та режиму роботи відповідно до умов Договору.

Максимально можливе споживання електричної енергії відповідно до умов Договору розраховується за формулою:

WPmax = Pдог * hроб ,

WPmax – максимально можливе споживання електричної енергії за місяць, кВт.год.;

Pдог – дозволена до використання потужність, кВт;

hроб – години роботи споживача за місяць, год.

Приклад:

Дозволена до використання потужність по об'єкту складає 30 кВт, режим роботи електроустановок в розрахунковому періоді – 22 дні (при 31 денному календарному місяці) по 8 год на добу:

30 х 22 х 8 = 5280 кВт.год. – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.

Зазначимо, що при зміні режиму роботи, споживач має письмово повідомити постачальника електричної енергії з подальшим внесенням змін у чинний Договір.

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас своєчасно, в терміни обумовлені в Договорі, надати до структурних підрозділів та відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ "Черкасиобленерго" (за місцем надання актів про використану електроенергію) відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік.

Надаємо Вам для заповнення зразки відомостей про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік з помісячним розподілом:

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю менше 150 кВт,

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю 150 кВт та більше,

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю 150 кВт та більше та які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений Договором термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року. В даному випадку Споживачу необхідно у РЕМ, УЕМ, відділі по роботі з корпоративними клієнтами отримати Додаток №1 до Договору "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу" на 2018 рік разом з Додатковою угодою, погодити та в обов'язковому порядку повернути по одному примірнику до відокремленого структурного підрозділу.

2. Відповідальність за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та граничних величин споживання електричної потужності

Згідно пункту 6.16 Правил користування електричною енергією затвердженими постановою №28 від 31.07.1996 року Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, із змінами та доповненнями, обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору.

Визначені відповідно до законодавства України вартість різниці між обсягом фактично спожитої величини і обсягом договірної величини електричної енергії, а також вартість різниці між найбільшою величиною споживаної електричної потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду в години контролю максимуму навантаження, та договірною граничною величиною електричної потужності зараховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

Закрыть