Заголовок сторінки

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

1. Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу на 2018 рік

Структурні підрозділи ПАТ "Черкасиобленерго" розпочали роботу по узгодженню договірних величин споживання електричної енергії на 2018 рік.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог розділу 4 Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) та умов Договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), споживач повинен надати до відокремленого структурного підрозділу або до відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ "Черкасиобленерго" відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік з помісячним розподілом у термін, обумовлений п.5.1. Договору. Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожного об'єкта Споживача, незалежно від величини приєднаної потужності.

Відомості про очікувані обсяги споживання електричної енергії на 2018 рік споживачі надають з супровідним листом на бланку підприємства за підписом керівника підприємства. Супровідний лист повинен бути зареєстрований у відокремленому структурному підрозділі ПАТ "Черкасиобленерго".

У разі відхилення заявлених обсягів споживання електричної енергії на 2018р. від обсягів фактичного споживання за 2017р. (з помісячним розподілом) більш ніж на 15%, в листі споживача повинні міститися обґрунтування обсягів очікуваного споживання електричної енергії (п.4.2. ПКЕЕ).

Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

Шляхом підписання сторонами відповідної Додаткової угоди про внесення змін до Договору (далі – Додаткова угода) структурні підрозділи ПАТ "Черкасиобленерго" погоджують своєчасно надані споживачем договірні величини споживання електричної енергії на 2018 рік.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного електроспоживання оформляються додатком до Договору як договірні величини (Додаток №1 " Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу" на 2018 рік). Додаток №1 є невід'ємною частиною Договору, який визначає величину обсягу споживання електроенергії на відповідний розрахунковий період.

При погодженні договірних величин споживання електричної енергії, враховується відповідність обсягів споживання електричної енергії величині дозволеної потужності споживача та режиму роботи відповідно до умов Договору.

Максимально можливе споживання електричної енергії відповідно до умов Договору розраховується за формулою:

WPmax = Pдог * hроб ,

WPmax – максимально можливе споживання електричної енергії за місяць, кВт.год.;

Pдог – дозволена до використання потужність, кВт;

hроб – години роботи споживача за місяць, год.

Приклад:

Дозволена до використання потужність по об'єкту складає 30 кВт, режим роботи електроустановок в розрахунковому періоді – 22 дні (при 31 денному календарному місяці) по 8 год на добу:

30 х 22 х 8 = 5280 кВт.год. – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.

Зазначимо, що при зміні режиму роботи, споживач має письмово повідомити постачальника електричної енергії з подальшим внесенням змін у чинний Договір.

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас своєчасно, в терміни обумовлені в Договорі, надати до структурних підрозділів та відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ "Черкасиобленерго" (за місцем надання актів про використану електроенергію) відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік.

Надаємо Вам для заповнення зразки відомостей про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2018 рік з помісячним розподілом:

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю менше 150 кВт,

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю 150 кВт та більше,

-для споживачів, які мають об'єкти з приєднаною потужністю 150 кВт та більше та які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений Договором термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року. В даному випадку Споживачу необхідно у РЕМ, УЕМ, відділі по роботі з корпоративними клієнтами отримати Додаток №1 до Договору "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу" на 2018 рік разом з Додатковою угодою, погодити та в обов'язковому порядку повернути по одному примірнику до відокремленого структурного підрозділу.

2. Відповідальність за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та граничних величин споживання електричної потужності

Згідно пункту 6.16 Правил користування електричною енергією затвердженими постановою №28 від 31.07.1996 року Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, із змінами та доповненнями, обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору.

Визначені відповідно до законодавства України вартість різниці між обсягом фактично спожитої величини і обсягом договірної величини електричної енергії, а також вартість різниці між найбільшою величиною споживаної електричної потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду в години контролю максимуму навантаження, та договірною граничною величиною електричної потужності зараховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.


							

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

ПАТ «Черкасиобленерго» закликає споживачів дотримуватись термінів розрахунків за спожиту електричну енергію!

Електропостачальна компанія ПАТ «Черкасиобленерго» з усіма споживачами електричної енергії має юридично закріплені договірні відносини, які зобов’язують споживачів, згідно укладених договорів, вчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиту електричну енергію.

Від належного виконання договірних відносин споживачами залежить стан розрахунків електропостачальної компанії з ДП «Енергоринок», забезпечення необхідного технічного стану електричних мереж та обладнання, що в свою чергу є запорукою надійності та якості електропостачання.

Через непросту фінансово-економічну та політичну ситуацію в країні, на жаль, кількість боржників, порівняно з попередніми роками, збільшилася.

На сьогодні більшість споживачів регулярно, вчасно і добросовісно сплачують рахунки за спожиту електричну енергію. Проте решта – мають борги або ж демонструють низьку платіжну дисципліну. За таких умов електропостачальна компанія не може в повній мірі проводити планові заходи з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж у зв’язку із відсутністю джерел фінансування. Таким чином, під загрозою припинення електропостачання перебувають усі без винятку споживачі області.

Також негативним явищем є зростання кількості випадків крадіжок електричної енергії, шляхом несанкціонованого втручання в електролічильники та елементи дооблікових мереж.

ПАТ «Черкасиобленерго» звертає увагу та наголошує, що штрафи за крадіжки електроенергії перевищують сумнівну економію в сотні разів.

Місією та функціональним обов’язком електропостачальної компанії є забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів. І, відповідно, товариство не зацікавлене в обмеженні електропостачання підприємств та окремих споживачів.

Згідно з чинними нормативно-правовими документами електропостачальна компанія вимушена вживати заходів щодо активізації процесу погашення заборгованості й вирішення проблемних питань щодо проведення повних та своєчасних розрахунків за спожиту електричну енергію.

Відповідно до пункту 27 Правил користування електроенергією для населення (далі – Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. N 1357 (зі змінами та доповненнями), у разі несплати за спожиту електроенергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного в договорі про користування електроенергією чи в платіжному документі, виписаному Компанією (рахунку), а також неотримання ПАТ «Черкасиобленерго» повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електроенергії.

У разі несплати за спожиту електроенергію на 30 день після отримання споживачем попередження про відключення електроенергії відповідно до п. 35 Правил ПАТ «Черкасиобленерго» має право відключити споживача від електропостачання.

Відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості тільки після оплати споживачем заборгованості за спожиту електроенергію, витрат на повторне її підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (пункт 36 Правил).

У разі виникнення заборгованості по оплаті за використану електроенергію та відмови побутових споживачів здійснити її оплату, ПАТ «Черкасиобленерго» змушене звертатися з позовом до судових органів для стягнення заборгованості в примусовому порядку.

Згідно з чинним законодавством України, постачальник зобов’язаний припиняти послуги електропостачання споживачам-боржникам.

Важливо усвідомити, що без коштів, які надходять від споживачів за спожиту електричну енергію неможливо забезпечувати та гарантувати безпечне та безперебійне живлення вцілому, проводити ремонт та оновлення обладнання, обслуговувати лінії електропередачі.

ПАТ «Черкасиобленерго» звертається до споживачів електричної енергії щодо свідомого ставлення до своєчасної сплати рахунків за спожиту електричну енергію, а також з проханням сприяти роботі працівників електропостачальної компанії по зніманню показів лічильників та/або самостійно надавати покази до товариства.

Розрахунки за спожиту електроенергію проводяться на підставі Правил користування електричною енергією для населення. Оплата здійснюється відповідно до укладеного договору.

Побутові споживачі можуть швидко та легко здійснювати передачу фактичних показів лічильника станом на 1 число кожного місяця, згідно з яким буде проведено нарахування за спожиту електричну енергію через офіційний сайт ПАТ «Черкасиобленерго»: надсилаючи повідомлення на інтернет сторінкуhttp://cherkasyoblenergo.com/index.php?do=feedback, або зателефонувавши за єдиним багатоканальним номером телефону (0472) 33-87-87 до Кол-центру ПАТ «Черкасиобленерго», який працює у цілодобовому режимі.

Дізнатись про нарахування за спожиту електричну енергію, можна з квитанції на оплату, яку споживач щомісячно отримує за адресою проживання або зателефонувавши до Кол-центру Товариства.

З метою підвищення надійності електропостачання та недопущення перебоїв з електричною енергією на території області, енергетики закликають керівників підприємств і всіх черкащан дотримуватись встановлених договорами термінів розрахунків за спожиту електроенергію та не допускати нарощування боргів, які можуть призвести до планового або аварійного відключення електропостачання.

ПАТ «Черкасиобленерго» також просить споживачів економити законними способами.

Сьогодні в Україні діє програма державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається безготівково, у вигляді житлових субсидій і споживачі можуть на законних підставах використати право на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Крім цього, споживачі можуть раціоналізувати власне споживання електричної енергії та суттєво економити шляхом переходу на розрахунки спожитої електроенергії за тарифами, диференційованими за періодами часу, а також дотримуючись правил економного та ефективного споживання електричної енергії в побуті.

Комерційна дирекція, відділ з питань взаємодії з органами державної влади та ЗМІ ПАТ «Черкасиобленерго»

Розрахунок за використану електричну енергію

Розрахунки за спожиту електроенергію проводяться на підставі Правил користування електричною енергією для населення.

Оплата здійснюється відповідно до укладеного договору, якому зазначається порядок і форма оплати.

Розрахунковий період для встановлення розміру оплати використаної електроенергії – календарний місяць. Оплачувати за використану впродовж розрахункового періоду електроенергію необхідно не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, якщо договором не встановлений інший термін.

Якщо, з тих чи інших причин, доводиться споживати електроенергію без приладу обліку (але не більше 3 місяців), розрахунки здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Величина середньомісячного споживання визначається за попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців. Якщо виникла необхідність тимчасового використання електроенергії без приладу обліку, необхідно звернутись у район електромереж і укласти договір про це.

Дізнатись про нарахування за спожиту електричну енергію, можна із квитанції на оплату (рахунку), яку споживач щомісячно отримує за вказаною адресою або зателефонувавши в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за номером (0472) 33-87-87.

Рахунок на оплату електричної енергії:

1. Унеможливлює помилку під час розрахунку плати за використану електроенергію, гарантує правильне розбиття по блокам, правильне нарахування ПДВ, розрахунок проводиться за календарний місяць, що відповідає вимозі Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою N 1357 від 26.07.1999 зі змінами та доповненнями (далі – ПКЕЕн), Постанові № 497 від 23.04.2012 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» та Постанові №498 від 23.04.2012 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію».

2. Відображає фактичний стан розрахунків між Вами, як споживачем електричної енергії, та енергопостачальником, що дає Вам можливість контролювати сальдо особового рахунка і в разі виникнення питань оперативно звернутись за роз’ясненням.

3. У разі зміни реквізитів енергопостачальника (номерів рахунків, банку тощо) гарантує оперативне відображення цих змін і отримання правильних даних про них для проведення платежів.

4. У випадку зміни тарифів гарантує своєчасне їх застосування та унеможливлює помилкове застосування тарифів, як при самостійному розрахунку величини плати за електричну енергію.

Якщо у споживача виникають сумніви щодо правильності нарахувань оплати за спожиту електричну енергію, він зобов’язаний повідомити про це енергопостачальника, тобто звернутись у район електричних мереж по місцю проживання, а представник енергопостачальника повинен протягом 5 днів перевірити прилад обліку та повідомити споживача про результати перевірки.

Це передбачено п.29 Правил користування електричною енергією для населення.

Нагадуємо, що сплатити за надані послуги – це обов’язок кожного споживача.

У разі несплати до боржників застосовуватимуться передбачені чинним законодавством України заходи.

 


Закрыть